Marenland heeft veel stagiaires op de verschillende scholen. Vanaf 2008 heeft Marenland een eigen stagebureau dat de stages op onze scholen coördineert. Het stagebureau stuurt ook het project ‘Opleiden in de school’ (OPLIS) aan. In dit project werken we samen om de begeleiding van leraren op de scholen te verbeteren. Invallers en startende leerkrachten profiteren hiervan. Alle scholen van Marenland nemen deel aan dit project en hebben een opleider in de school.

Stagebureau marenland          

Het stagebureau heeft tot taak zoveel mogelijk werk weg te nemen bij de scholen als het gaat om plaatsing, coördinatie en problemen rondom stages. Verder brengt het stagebureau de kwaliteit van de stages op een hoger kwaliteitsniveau en worden dossiers aangelegd van stagiairs die in de nabije toekomst voor Marenland interessant zijn als het gaat om het vervullen van vacatures. Het stagebureau is intermediair tussen stageaanbieder en stageontvanger. De scholen hoeven door deze structuur niet meer afzonderlijk in overleg met de pabo en roc’s. Het stagebureau zorgt ervoor dat de stages gestructureerd en overzichtelijk worden aangeboden en onderhoudt daarvoor contacten met moederscholen en met de scholen van Marenland.

stagestructuur

Het beoordelen van een stage moet gedegen en betrouwbaar zijn. Om dit te waarborgen heeft Marenland de volgende structuur ontwikkeld:

School                                                                                                                                  

De school bespreekt met het team hoeveel en wat voor studenten gewenst zijn. Deze informatie wordt doorgegeven aan het stagebureau. De school neemt uitsluitend stagiaires aan die binnenkomen via het stagebureau. De school hoeft geen energie te steken in het overleg met de moederscholen van de stagiaires.

Coach                                                                                                                                                                                                                                                                   

De coach (leerkracht) begeleidt de stagiair in de groep. De coach is eerste aanspreekpunt voor de stagiair en heeft onder meer tot taak de stagiair te wijzen op sterke en ontwikkelpunten. De coach heeft ook een signaleerfunctie: hij of zij houdt in de gaten of een student zich voldoende ontwikkelt en serieus met zijn taak bezig is. Als dit niet het geval is, neemt de coach contact op met de directeur van de school en met de oplisser om aan te geven dat de stage niet goed verloopt. Er kan contact opgenomen worden met de stagebegeleider van de moederschool van de student. Als de stagiair een uitmuntende prestatie levert, geeft de coach dit ook door aan de directie en de oplisser. We vinden het wenselijk dat een coach professioneel coacht. Een coachcursus is op dit moment nog niet verplicht, maar wel gewenst.

Oplisser                                                                                                                                                                                                                                                                    

De oplisser is de begeleider van de coach en de student. Hij of zij heeft daarvoor een opleiding gevolgd. Het streven is dat een oplisser tussen de 15 en 25 stagiairs onder zijn hoede heeft. Dit zijn vrijwel altijd stagiairs op meerdere scholen. De oplisser geeft de stagewensen van zijn scholen aan het stagebureau door. De oplisser bespreekt met de schooldirecteur wat er precies van hem wordt verwacht en hij/zij zorgt ervoor dat de coach zijn taken goed uitvoert. Als er problemen zijn, licht de oplisser direct de directeur van de school en het stagebureau in. Het stagebureau neemt contact op met de moederschool. De oplisser is er verantwoordelijk voor dat het stagecontract en beoordelingsformulier voor iedere student wordt ingevuld en naar het stagebureau wordt gestuurd. Het is raadzaam op iedere locatie af te spreken wie dit doet (coach, directie of oplisser).

OPgeven van een stageplaats

Aanmelden van een stagiair gebeurt bij voorkeur door een stagebegeleidende docent. Graag ontvangen we via stage@marenland.org de volgende informatie over de stagiair: opleiding, naam, leeftijd, stageperiode, stagedagen, inhoud van de stageopdracht, naam van de stagebegeleider, naam of namen van mogelijke stagescholen, en het e-mailadres en telefoonnummer van de stagiair.