De dagelijkse leiding van Stichting Openbaar Onderwijs Marenland ligt in handen van de directeur-bestuurder. De directeur-bestuurder stuurt, samen met de adjunct-directeur, de schooldirecteuren aan. Schooldirecteuren krijgen, binnen de kaders van het strategisch beleidsplan, de ruimte om samen met hun team een eigen visie en onderwijsconcept te ontwikkelen en deze te vertalen naar een schoolplan. De medewerkers van het onderwijsbureau ondersteunen de directie en de schooldirecteuren.

Bij Marenland is een scheiding aangebracht tussen intern toezicht en uitvoerend bestuur. De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de bestuurder, is gevraagd en ongevraagd adviseur en treedt op als werkgever van de bestuurder.