De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) geeft ouders en leerkrachten het recht in te stemmen met en te adviseren over het te voeren beleid op school. Iedere school van Marenland heeft daarom een medezeggenschapsraad (MR). Voor alle scholen gezamenlijk is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin elke school wordt vertegenwoordigd door een leerkracht en een ouder. De voorzitter en secretaris vormen het dagelijks bestuur van de GMR. Zij hebben overleg met de directeur-bestuurder om actuele zaken te bespreken en vergaderingen voor te bereiden. De directeur-bestuurder legt voorgenomen besluiten ter instemming of advisering voor aan de GMR. De belangrijkste taak van de GMR is het toetsen van deze besluiten. Tijdens de GMR-vergaderingen is de directeur-bestuurder beschikbaar om uitleg en informatie te geven over het voorgenomen beleid.

Vastgestelde verslagen van de vergaderingen van de GMR kunt u hieronder downloaden:

Vergadering GMR Marenland:

5 oktober 2022.

26 oktober 2022.

8 november 2022. 

13 december 2022.

1 februari 2023.

Vergadering GMR Marenland en Noordkwartier:

7 september 2022.

20 september 2022. (bijlage presentatie fusierapport)

Vergadering GMR Marenland en RVT Marenland:

8 november 2022.

Meer weten over beleid?

Wilt u meer weten over het beleid, maar maakt u geen deel uit van de (G)MR? Dan kunt u als ouder of verzorger toch de vergaderingen van de GMR bijwonen. Ook kunt u als ouder/verzorger verslagen van de vergaderingen van de GMR inzien. Via nieuwsbrieven en de website houdt de GMR u op de hoogte. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de GMR: gmr@marenland.org.

Belangstelling voor de MR?

Heeft u belangstelling voor zitting in de MR? Neem dan contact op met de school. Leden van de MR worden door ouders/verzorgers en medewerkers gekozen.