De afgelopen jaren zijn we steeds meer gaan samenwerken met externe partners om beter in te spelen op de individuele behoeften van kinderen, en om het hoofd te bieden aan het dalende leerlingenaantal in onze regio. We werken onder andere samen met:

kinderopvang & Kids2b

Een aantal van onze scholen is gehuisvest in een kindcentrum. Binnen een kindcentrum werken onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang met elkaar samen. Met een doorgaande lijn in opvoeding en ontwikkeling en een breed (naschools) aanbod bieden we er ieder kind van 0 tot 12 jaar de ruimte zich optimaal te ontwikkelen. Door de voorzieningen te huisvesten onder één dak, kan het aanbod beter op elkaar worden afgestemd, kunnen middelen en ruimten efficiënter worden ingezet, en elkaars kwaliteiten beter worden benut. Bovendien kunnen ouders voor opvang en onderwijs op één plek terecht. In de meest ideale vorm vormen het onderwijs en de kinderopvang (formeel) één geheel, met één leidinggevende en één team. Een voordeel daarvan is dat het gemakkelijker wordt om onderwijs en opvang anders te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan één team van professionals dat de hele dag verantwoordelijk is voor een bepaalde leeftijdsgroep.

Marenland heeft met kinderopvangorganisatie Kids2b een convenant voor- en naschoolse opvang afgesloten. Hierin is vastgelegd dat Kids2b de verantwoording van de voor- en naschoolse opvang van de scholen overneemt. Onder Kids2b vallen daarnaast diverse peuterspeelzalen waar de scholen van Marenland veel mee samenwerken.

instellingen en verenigingen

Om meer gericht talenten van kinderen aan te spreken, bieden de scholen een breed en aantrekkelijk onderwijsaanbod, ook na schooltijd. Om een kwalitatief goed en breed aanbod te kunnen bieden, maken we gebruik van talenten van medewerkers en ouders, en werken we samen met externe partners. Denk bijvoorbeeld aan Kansrijke GroningersHuis voor de Sport Groningen, IVAK de Cultuurfabriek, voortgezet onderwijs, ondernemers, sportverenigingen, bibliotheken en gemeenten.

schoolbesturen Noordkwartier en VCPO Noord-Groningen

Marenland werkt samen met Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier, VCPO Noord-Groningen, en Lauwers en Eems. We vinden dat ouders waar mogelijk moeten kunnen kiezen uit openbaar onderwijs, protestants-christelijk onderwijs en onderwijs waarin beide identiteiten een plaats krijgen (een samenwerkingsschool). Wanneer niet alle vormen van identiteit kunnen worden aangeboden heeft een samenwerkingsschool de voorkeur. Samen maken we afspraken over hoe de beide identiteiten terug te zien zijn in de school (zowel in het onderwijs als in de cultuur). De afspraken worden bewaakt door een identiteitscommissie. De afgelopen jaren werden de volgende samenwerkingsscholen gevormd:

  • Bs De Kronkelaar in Wagenborgen, fusie obs De Waarborg en cbs De Blinke (schoolbestuur Marenland)
  • Bs Farmsumerborg in Farmsum, fusie obs Ripperdaborg en cbs Rengersmaborg (schoolbestuur Noordkwartier)
  • Bs De Klaver in Stedum, fusie obs De Bongerd en cbs De Crangeborg (schoolbestuur Noordkwartier)
  • Bs ’t Groenland in Zuidwolde, fusie cbs De Akker en obs Venhuisschool (schoolbestuur VCPO Noord-Groningen)

Naast het vormen van samenwerkingsscholen werken we ook samen onderwijsconcepten voor de kindcentra uit.