In het kader van de Wet passend onderwijs werken reguliere en speciale scholen samen op het gebied van ondersteuning aan leerlingen, hebben scholen een zorgplicht (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld moet zorgen voor een passende plek als sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften van een kind), werken scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening samen aan de integrale ondersteuning aan leerlingen, en is er minder regelgeving vanuit Den Haag.

samenwerkingsverband en subregio

Naar aanleiding van de Wet passend onderwijs zijn samenwerkingsverbanden tussen schoolbesturen geformeerd. Alle schoolbesturen van de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld zijn verenigd in het Samenwerkingsverband (SWV) 20.01. Dit samenwerkingsverband is verdeeld in vier subregio’s. De scholen van Marenland vallen onder de subregio Noord 1. Om optimale ondersteuning aan ieder kind te kunnen bieden en expertise met elkaar te delen, werkt Marenland in de subregio samen met Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier, Stichting Lauwers & Eems en VCPO Noord-Groningen.

onderwijs passend bij iedere leerling

Alle scholen binnen het SWV 20.01 hebben met elkaar vastgesteld welke ondersteuning er tenminste op alle locaties geleverd wordt. Dit is basisondersteuning. Daarnaast hebben alle scholen vastgesteld welke extra ondersteuning zij kunnen bieden. De basis- en schoolspecifieke ondersteuning hebben zij beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Dit ligt ter inzage op de scholen. Als een school niet kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind, dan wordt er binnen het bestuur of de subregio gezocht naar een externe deskundige die samen met de school andere mogelijkheden voor ondersteuning in kaart brengt. Wanneer extra interventies onvoldoende resultaat opleveren waardoor de leerling op school niet langer kan worden begeleid, dan moet de school een beter passende plek zoeken. Dit kan ook het speciaal onderwijs zijn. Voor een plaatsing in het speciaal onderwijs vraagt de school, samen met de ouders, een toelaatbaarheidsverklaring aan bij de Commissie van Advies van het samenwerkingsverband. Kijk voor meer informatie op de website van het samenwerkingsverband of neem contact op met het Regionaal Expertiseteam Noordkwartier Marenland (zie hieronder). Over de toelaatbaarheid tot het S(B)O kunt u contact opnemen met de commissie van advies: 050 5209120, bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur. Voor inhoudelijke informatie over het samenwerkingsverband PO 20.01, bijvoorbeeld over extra ondersteuning kunt u terecht bij de coördinator van het samenwerkingsverband, Roel Weener, 06 120 608 63, roel@wkonderwijsadvies.nl.

Regionaal Expertise Team Noordkwartier Marenland

Stichting Marenland heeft al een aantal jaren samen met Noordkwartier een eigen zorgkantoor RETNoMa (Regionaal Expertise Team Noordkwartier Marenland). Het team bestaat uit negen specialisten van Marenland, Noordkwartier en RENN4. Het RET is er ter ondersteuning van de leerkrachten. Het biedt snel en adequaat hulp aan leerlingen die extra zorg nodig hebben. De specialisten werken soms individueel met de leerling, maar vaker kiest het RET voor een integrale aanpak in de groep, met de leerkracht en de betrokkenheid van ouders. Voor vragen kunt u contact opnemen met zorgcoördinator Hannie Leistra, telefoon (06) 15895527.

Junior Masterclass (JMC)

Marenland heeft specifiek beleid ontwikkeld voor hoogbegaafde leerlingen. Sinds een paar jaar kunnen hoogbegaafde kinderen uit groep 7 en 8 naar de Junior Masterclass (JMC). In deze klas ontmoeten kinderen van diverse scholen elkaar een dagdeel per week. Het programma is afgestemd op de doelgroep. Het belangrijkste doel van de JMC is om leerlingen gelijkgestemden te laten ontmoeten, ze te leren omgaan met hun speciale gaven, ze te leren leren en ze te begeleiden in hun individuele hulpvraag (zowel binnen de JMC als binnen de eigen school). De JMC wordt elke woensdagmorgen gehouden in het Eemsdeltacollege in Appingedam. Aanmelding voor de JMC gebeurt via de school, na toestemming van de ouders. Er moet sprake zijn van een behoefte aan extra ondersteuning.