Stichting Openbaar Onderwijs Marenland wil alle kinderen in Noordoost-Groningen uitdagen grote stappen te zetten in hun ontwikkeling. We geven ons onderwijs vorm vanuit onze openbare identiteit, waarbij we respect en aandacht hebben voor elkaar en onze omgeving. We werken hieraan door de komende jaren flinke stappen te zetten in uitdagend onderwijs, ouderbetrokkenheid, ondernemerschap en professionalisering.

uitdagend onderwijs

We sluiten in ons onderwijs nog meer aan bij verschillen tussen kinderen. We hebben te maken met kinderen die bovengemiddeld presteren. Voor deze doelgroep is nog veel winst te halen. De komende jaren gaan we hierin grote stappen zetten. Onder andere door het aanbieden van verdiepings- en verbredingsstof in onze lessen. Ook op het gebied van talentontwikkeling gaan we forse stappen maken. Door gericht talenten aan te spreken. We geven vakken als cultuur, ICT, wetenschap en techniek een vaste plaats in ons onderwijs. En we zorgen voor een aantrekkelijk naschools aanbod, waar voor ieder kind iets te halen is. We maken kinderen bewust van hun talenten door ze te benoemen en ze uit te dagen eens iets nieuws uit te proberen. En we zetten talenten van kinderen in om ze te laten ervaren dat ze iets voor anderen kunnen betekenen. Om een kwalitatief goed en breed aanbod te bieden, maken we gebruik van talenten van medewerkers en ouders, en gaan we de samenwerking met externe partners versterken. Om leren betekenisvoller en avontuurlijker te maken, verbinden we binnenschools leren vaker met buitenschools leren. Daarnaast laten we kinderen meer werken aan hun eigen leerdoelen. Door bewust met hen erover in gesprek te gaan, samen een plan te maken en samen terug te kijken op het leerproces. Ook Marenlandbreed willen we kinderen meer betrekken bij hun onderwijs door ze jaarlijks mee te laten denken over thema’s die hen aangaan.

Ouderbetrokkenheid

We vinden dat ouderbetrokkenheid steviger kan worden neergezet. Onder andere door te zorgen voor meer interactie en samenwerking tussen school en ouders, zodat er een wisselwerking is tussen de ontwikkeling van het kind thuis en op school. De komende jaren gaan we hierin flinke stappen zetten door elkaar goed op de hoogte te houden van wat er op school en thuis gebeurt, meer gebruik te maken van elkaars kennis, en samen dingen op te pakken of op elkaar af te stemmen. Om dit te bereiken maken we eerst aan ouders duidelijk wat we onder ouderbetrokkenheid verstaan en waarom we het belangrijk vinden. Om ouderbetrokkenheid te stimuleren, spreken we onze verwachtingen naar elkaar uit en kijken we samen hoe we ouderbetrokkenheid nog beter kunnen invullen. Een voorwaarde voor een optimale samenwerking is dat we elkaar kennen en dat er een sfeer is waarin we gemakkelijk op elkaar afstappen. Dit bereiken we door ook gezellige activiteiten met en voor ouders te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan een koffieochtend, open dag of schoolfeest. Ook Marenlandbreed kunnen we nog behoorlijke stappen zetten in het versterken van ouderbetrokkenheid. Bijvoorbeeld door ouders in oudercafé’s mee te laten denken over de invulling en evaluatie van ons onderwijs.

ondernemerschap

Om onze ambitie ‘uitdagend onderwijs’ te kunnen realiseren, doorgaande leerlijnen te creëren en om in te spelen op verder dalende leerlingenaantallen, is slim samenwerken noodzakelijk. Dat vraagt om flexibiliteit en een ondernemende houding. De komende jaren zetten we flinke stappen op het gebied van de interne samenwerking. Om te zorgen voor een goed en breed onderwijsaanbod, zetten we de talenten van onze medewerkers slimmer in. Bijvoorbeeld door het aanstellen van reizende vakleerkrachten en coördinatoren. Daarnaast organiseren we, waar mogelijk, ons onderwijs anders. Bijvoorbeeld door het school- of Marenlandbreed groeperen van kinderen met dezelfde onderwijsbehoefte of door flexibeler om te gaan met schooltijden. Grote stappen zetten we ook op het gebied van samenwerking met onze externe partners. Met instellingen en verenigingen realiseren we een goed en breed naschools aanbod. Met peuterspeelzalen, kinderopvang en voortgezet onderwijs kijken we hoe we ons onderwijs nog beter met elkaar kunnen verbinden. En om voorzieningen voor kinderen in de regio te behouden, zoeken we naar slimme samenwerkingsvormen met andere kindorganisaties. Daarbij kijken we ook over de grenzen van denominatie heen. Waar mogelijk vestigen we ons in aantrekkelijke gebouwen, onder één dak samen. Marenland blijft onderzoeken hoe de (bestuurlijke) samenwerking met andere schoolbesturen verder kan worden vormgegeven. Essentieel bij ondernemen is dat we, naast het benutten van externe expertise, ook onze eigen professionaliteit uitdragen. Dat vraagt om een goede profilering van onze (openbare) identiteit en koers, zowel op bestuurs- als op schoolniveau.

professionalisering

Alle Marenlandscholen bieden voldoende kwaliteit. De komende jaren werken we aan het kwalificatieniveau ‘goed’ van de onderwijsinspectie. Om dit te bereiken zijn verdere stappen op het gebied van professionalisering noodzakelijk. Onze medewerkers zijn de afgelopen jaren gericht aan de slag geweest met het analyseren en verbeteren van de onderwijsopbrengsten. Om de stap van analyse naar verbeteraanpak nog beter te kunnen maken, zijn onderzoeksvaardigheden nodig en moeten we resultaten van wetenschappelijk onderzoek goed kunnen toepassen. Daarom ontwikkelen we ons verder naar HBO+ of academisch werkniveau. Om een goed en breed onderwijsaanbod aan te kunnen bieden, zetten we de talenten van leerkrachten doelmatig in. En we geven onze medewerkers de kans hun talenten verder te ontwikkelen, want dat zorgt voor meer motivatie en werkplezier, en dus voor betere onderwijsresultaten. De afspraken in de nieuwe cao over persoonlijke groei en vitaliteit, worden samen met medewerkers vertaald naar persoonlijke doelen. Vanuit de Marenland Academie bieden we medewerkers op talent gerichte opleidingen aan die passen bij wat de organisatie nodig heeft. De komende jaren gaan we ook elkaars kennis meer benutten. Het toewijzen van een collegamaatje aan startende leerkrachten continueren we. Voor directeuren die wisselen van school zorgen we voor een directeurenmaatje. We werken aan sterke teams die zelf het initiatief en de verantwoordelijkheid nemen voor de eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van de school. De schooldirecteur vormt een belangrijke schakel tussen het schoolbestuur en het team, en zorgt ervoor dat het strategisch beleidsplan een plek krijgt.