Waar liggen onze kansen en uitdagingen?

Toekomst

We leven in een snel veranderende samenleving die hoge eisen stelt aan haar burgers. Die eisen liggen op het terrein van onder meer ICT, mediawijsheid, probleemoplossend vermogen en creatief en kritisch denken. In ons onderwijs willen wij onze leerlingen voorbereiden op deze eisen en er zo aan bijdragen dat zij als kritisch en mondig burger kunnen deelnemen aan de samenleving.

Korte lijnen

De lijnen zijn kort in Noordoost-Groningen. Professionals van verschillende organisaties kennen elkaar en zoeken elkaar makkelijk op. De bereidheid tot samenwerking, ook binnen gemeente, voortgezet onderwijs en bedrijfsleven, is groot. Hiervan maken we gebruik bij het realiseren van een sluitend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor alle kinderen in ons gebied.

Nieuwe gebouwen

Als gevolg van de aardbevingen in ons gebied worden onze schoolgebouwen bouwkundig versterkt of geheel vernieuwd. Zo kunnen wij toekomstbestendig onderwijs bieden in veilige, ruime en comfortabele schoolgebouwen die passen bij onze visie en uitnodigen tot (integraal) samenwerken.

Sociaal economische situatie

De sociaaleconomische situatie in ons gebied stelt ons voor een uitdaging. Onze regio kent relatief veel mensen met een zwakke sociaaleconomische positie. Een deel van onze leerlingen kampt met (taal) achterstanden. Wij spelen hier op in door een zo breed mogelijk aanbod te ontwikkelen. Zo vergroten we de kansen van onze leerlingen en doorbreken we kansenongelijkheid.

Bereikbaarheid

Noordoost-Groningen is een uitgestrekt, landelijk gebied met kleine en grotere kernendie te maken hebben met een krimpende bevolking en een dalend leerlingenaantal. In deze regio hebben Marenland en Noordkwartier kleine en grotere scholen. We streven ernaar dat onderwijs en opvang voor alle kinderen in het gebied goed bereikbaar zijn.

Lerarentekort

Noordoost-Groningen kampt, net als de rest van Nederland, met een lerarentekort. We staan voor de uitdaging voldoende goed gekwalificeerd en gemotiveerd personeel te vinden. Dat vraagt om een zorgvuldig personeelsbeleid waarin binden, boeien en behouden voorop staan. Van onze medewerkers verwachten wij een lerende houding en de bereidheid te professionaliseren.