Een stap vooruit met Marion Medema

April 2017

Marenland wil in de beleidsperiode 2015 – 2019 flinke stappen zetten in uitdagend onderwijs, ouderbetrokkenheid, ondernemerschap en professionalisering. Hoe wordt daar vorm aan gegeven? Een medewerker aan het woord. Waar werk je en wat is je functie?

In ben Marion Medema. Sinds 1 november ben ik benoemd als directeur van de Prinses Beatrixschool in Loppersum. De bijbehorende werkzaamheden mocht ik al sinds februari 2016 oppakken. Op dit moment zit ik in de afrondende fase van het tweede jaar (vakbekwaam) van de schoolleidersopleiding. Hiervoor heb ik als groepsleerkracht gewerkt op dezelfde school als waar ik nu als directeur ben begonnen.

Met welk thema uit het strategisch beleidsplan houd jij je bezig?
Tijdens mijn eerste directiebijeenkomst werd ik op ludieke wijze geconfronteerd met de verschillende werkgroepen die het strategisch beleidsplan vormgeven. Iedere werkgroep gaf een creatieve presentatie over het eigen speerpunt. Tijdens deze bijeenkomst ben ik deel geworden van de werkgroep ouderbetrokkenheid. Ook op de Beatrixschool zijn we actief met dit thema aan de slag gegaan. Naast ouderbetrokkenheid hebben we op school ook een stap vooruit gezet op het gebied van ondernemerschap en uitdagend onderwijs.

Hoe doe je dat en wat levert het op ?

Aan ouderbetrokkenheid hebben we invulling gegeven door dit schooljaar een aantal keren een kijk-ochtend te organiseren voor ouders. Tijdens deze ochtenden geven we ouders de gelegenheid om een deel van het reguliere lesprogramma in de klas bij te wonen. Sinds het begin van dit schooljaar hebben we een eigen facebookpagina. Het wordt door ouders erg gewaardeerd dat we daar leuke wetenswaardigheden over de verschillende groepen op delen.

In april organiseren we een ouderavond waar we de uitkomsten van de ouder- en leerlingtevredenheidspeiling presenteren. De rest van de avond is gereserveerd voor ouders om onderling, in groepjes, over een aantal stellingen te praten. Daarbij hebben we als school ook aangegeven nieuwsgierig te zijn naar hun visie op een aantal zaken.

Ondernemerschap komt onder andere aan de orde in het proces waarin we zitten op weg naar een nieuw gebouw voor de beide basisscholen in Loppersum en Kids2b. Sinds twee jaar zijn we gezamenlijk gehuisvest in een noodgebouw. Dit heeft geleid tot structureel overleg tussen de drie gebruikers van het gebouw en praktische samenwerking op meerdere fronten. Deze samenwerking zal in het nieuwe gebouw verder uitgebreid gaan worden.

Ontwikkeling van eigenaarschap bij leerkrachten en leerlingen wil ik ook nog graag noemen als speerpunt waar we druk mee bezig zijn. In het huidige schooljaar heeft dit geresulteerd in de zogenaamde keuzevakken. Leerlingen tekenen zich in voor een bepaald vak dat ze willen volgen. Er wordt niet gerouleerd, dus ze kiezen zelf voor verdieping op een bepaald gebied. De leerkrachten kiezen een vak om te geven waar ze zelf ook net dat beetje extra talent voor hebben. Zo benutten we talenten van leerkrachten en maken we leerlingen bewust van hun talenten, en leren we ze die in te zetten.

Ook wordt er structureel met iedere leerling een kindgesprek gevoerd. In dat gesprek reflecteren leerlingen op hun eigen leren en ze stellen doelen voor zichzelf. De leerkracht en de leerling ontdekken zo samen hoe de leerling het beste leert. Tot slot hebben we de statuten vastgesteld van de leerlingenraad die van start gaat aan het begin van het nieuwe schooljaar. Door een leerlingenraad vergroten we het eigenaarschap van leerlingen op de school.