Een stap vooruit met Marga Lamain

Marenland wil in de beleidsperiode 2015 – 2019 flinke stappen zetten in uitdagend onderwijs, ouderbetrokkenheid, ondernemerschap en professionalisering. Hoe wordt daar vorm aangegeven? In ieder Marenlandbulletin een medewerker aan het woord 

Waar werk je en wat is je functie?
Ik werk sinds 2 jaar als directeur voor 0.5 fte op obs Jan Ligthart in Delfzijl en eveneens voor 0.5 fte op obs Tasveld in Delfzijl. Deze scholen staan in de wijk Delfzijl West. De scholen liggen in vogelvlucht slechts zo’n 300 meter uit elkaar en op beide scholen zitten ruim 100 leerlingen. De scholen werken al meer dan 5 jaar nauw samen en staan op het punt te fuseren. Deze fusie zal echter niet alleen de bovengenoemde scholen betreffen. Sinds 2 jaar is het duidelijk dat ook obs ’t Zigt , eveneens een school in de wijk Delfzijl West, deel gaat uitmaken van deze fusie. Mijn taak in de nabije toekomst is om, samen met mijn collega-directeur Inge Scholtens van obs ’t Zigt, de scholen nader tot elkaar te brengen. Een gezamenlijke visie zal de basis moeten vormen voor het geven van hedendaags onderwijs in onze nieuw te bouwen school. Bij de fusie van de scholen en bij de visieontwikkeling worden we ondersteund door externe deskundigen. Het is de
bedoeling dat in augustus 2019 de fusie een feit is en dat in 2020 de nieuwe school zal worden geopend.

Met welk thema uit het strategisch beleidsplan houd jij je veel bezig?

Uitdagend onderwijs Mijn ideale school biedt kinderen een warm onthaal, een veilige haven en een speels aanbod van leeractiviteiten. Met daarin als belangrijkste factor een pedagogisch sterke
leraar. Er is ruimte voor de natuur, zowel in als om de school, en tijd om deze te kunnen ontdekken en verwerken. Bewegend leren door spel en dans zijn niet weg te denken in het curriculum. Een rol mogen hebben in het begeleiden van het ontwikkelingsproces van jonge kinderen, de voldoening die het geeft als je kinderen ziet groeien in hun zelfvertrouwen, in het ontdekken van hun eigen kracht en de groei die ze in korte tijd doormaken, moet voor de leerkracht – maar ook voor de directeur – de drijfveer zijn om dit beroep uit te oefenen.

Talentontwikkeling van leerkrachten is dan ook erg belangrijk om uitdagend onderwijs te kunnen bieden. Leerkrachten moeten hun eigen talent ontdekken en deze zodanig inzetten dat er schoolbreed of organisatiebreed gebruik van gemaakt wordt.

Een optimale betrokkenheid leidt tot maximale opbrengsten! Ik hoop ook tijdens onze studiereis naar New York en Boston grote betrokkenheid tussen leraren en leerlingen te ervaren. In the essential schools staat deze betrokkenheid voorop.

De drie teams hebben inmiddels formeel en informeel kennis met elkaar gemaakt. Er zijn ambitiegesprekken geweest en vervolgafspraken gemaakt als het gaat om visieontwikkeling. Alle mensen zitten nog niet op een lijn, maar het is heel boeiend om er met elkaar over in gesprek te zijn. Er liggen al een hoop plannen die passen bij onze toekomstige manier van lesgeven, maar een duidelijke gemeenschappelijke visie moet nog, op korte termijn, gestalte krijgen. Bovenal is het van belang dat het lopende proces een positieve uitstraling heeft op het huidige onderwijs binnen de scholen. De rust in de school moet bewaakt blijven!

Mijn credo/motto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Volgens wikipedia heeft ‘ambitie’ de volgende betekenissen:
Ambitie – streven om carrière te maken
Ambitie – streven naar een een bepaald doel

Mijn aanvulling:
Ambitie- streven naar een bepaald doel om daar vervolgens veel
voldoening uit te halen.

Weet wat je kan en gebruik die kwaliteit. Het is de tegenwind die
de vlieger doet stijgen.
Maar..
Halverwege de berg is het uitzicht ook mooi.

Dat betekent voor mij niet dat je er niet vol voor moet gaan, maar
wel dat je wat vaker stil moet staan bij de goede dingen die al
gerealiseerd zijn en waar je best trots op mag zijn.

Wie schrijft de volgende ‘Een stap vooruit ..’? Waarom?
Voor de volgende stap vooruit wil ik Hilde Kruijskamp uitnodigen. Zij zit momenteel in twee verschillende trajecten op haar scholen. Ben benieuwd hoe ver het daarmee staat en wat haar rol daarin is