Een stap vooruit met Arjan van der Kooi

Februari 2017

Marenland wil in de beleidsperiode 2015 – 2019 flinke stappen zetten in uitdagend onderwijs, ouderbetrokkenheid, ondernemerschap en professionalisering. Hoe wordt daar vorm aan gegeven? Een medewerker aan het woord.

Waar werk je en wat is je functie?

Ik ben Arjan van der Kooi (40). Vanaf 1 mei 2016 ben ik werkzaam als directeur op (nu) bs De Kronkelaar in Wagenborgen. De school is in 2016 gefuseerd en komt voort uit obs De Waarborg en cbs De Blinke, beiden in het dorp Wagenborgen. De school valt onder het bestuur van Marenland. Hiervoor was ik werkzaam op andere scholen binnen de stichting.

Met welk thema uit het strategisch beleidsplan houd jij je bezig?

Met ondernemerschap. Om een vitale school in het dorp te behouden zijn wij, na een uitgebreid voorbereidingstraject, op 1 augustus 2016 gefuseerd tot een samenwerkingsschool. Denominatie staat ons niet in de weg. We hebben in overleg met alle betrokkenen goede afspraken weten te maken over de missie en visie van de school en over de identiteit. Hierdoor is een mooie grote dorpsschool ontstaan met toekomstperspectief om goed en modern onderwijs te kunnen bieden in het dorp Wagenborgen.

Beide schoolgebouwen waren te klein om het totale aantal van 170 leerlingen te huisvesten. Daarom is gekozen voor tijdelijke huisvesting in noodlokalen bij het gebouw van de (voormalige) Waarborgschool aan de hoofdweg. De samenvoeging van de groepen is een zeer goede keuze geweest en werkt als katalysator voor de samenwerking. Al moeten er op sommige vlakken (zoals ruimte en klimaat) wel concessies worden gedaan. Gelukkig zijn de plannen voor het nieuw te bouwen schoolgebouw/kindcentrum al gemaakt en wachten we nu op de start van de bouw. Een hele mooie kans om onze visie op onderwijs vorm te kunnen geven in een nieuw en duurzaam gebouw.

Hoe doe je dat en wat levert het op?

Het samenvoegen van twee schoolculturen is een interessant proces, waarbij alle aspecten van het onderwijs weer over het voetlicht komen. Op dit moment zijn we intern intensief bezig om allerlei processen binnen de school te stroomlijnen. Zo volgen we bijvoorbeeld de cursus ‘expliciete directe instructie’ en hebben we de implementatie van de nieuwe methoden en het zorgsysteem hoog op de agenda staan. Het is erg belangrijk om eerst het primaire proces goed voor elkaar te hebben.

Een andere ontwikkeling is de vorming van een kindcentrum. De gesprekken met peuterspeelzalen en andere kinderopvangorganisaties in het dorp zijn opgestart. We willen op korte termijn de doorgaande lijn tussen peuterspeelzaal/kinderopvang en school goed vormgeven. Ook willen we dat er op meerdere dagen in de week een kwalitatief goed aanbod is van naschoolse activiteiten voor alle kinderen in het dorp. Op de langere termijn willen we in het nieuwe gebouw een volwaardig kindcentrum vormgeven, waarbinnen we slim samenwerken met andere kindorganisaties.

De school wil zich profileren als taalschool, met veel aandacht voor (voor)lezen, boekpromotie en leesplezier. Door een samenwerking aan te gaan met de bibliotheek op school, waarborgen we een moderne, up-to-date boekencollectie die beschikbaar is voor kinderen van 1 tot 12 jaar. In het nieuwe gebouw willen we een multifunctionele bibliotheek waarin bijvoorbeeld ook cursussen kunnen worden gegeven op het gebied van taalachterstanden.